Bli medlem!

Medlemskontigent:


Me håpar at så du vil støtte ungsdomslaget med eit medlemsskap. Kontigentinntekta går til å dekke faste utgifter som straum, forsikring, vedlikehald og liknande. 


200 kr for einskildmedlem

400 kr for husstand


Medlemmar får reduserte prisar på arrangement som ungdomslaget skipar, og rabatt på leige av huset.


Betalingsinformasjon:

Kontonummer: 3480.16.13200

Merk betalinga med fullt namn og telefonnummer


Vipps: 518860 Bulken Ungdomslag. Hugs å skrive opp telefonnummer i kommentarfeltet. 


Me sender ut forespurnad om fornying av medlemsskapet etter eit år, anten på SMS eller via Vipps. Takk for støtta!!

Målet til Bulken Ungdomslag er som tidlegare år: At borna og ungdomen i grenda skal ha eit hus som dei kan nytta til sunne aktivitetar – og at fleire vaksne kan hjelpe til å støtte arbeidet i åra som kjem.